درباره ما

توسعه یکی از نیازهای اساسی و حیاتی کشور می باشد و علی‌رغم تاکیدات مصرح در اسناد بالادستی، برنامه های ۵ ساله توسعه و قوانبن، یک درک مشترک، خواسته عمومی و فراگیر و نگاه جامع در تمامی ارکان کشور و دولتمردان، نخبگان و متفکرین جامعه در اینخصوص شکل نگرفته است.

تحقق توسعه و نهادینه شدن فرهنگ توسعه در جامعه مستلزم وجود رسانه تخصصی توسعه‌محور می باشد که با ارائه تصویر و درکی درست از توسعه، مطالبه عمومی در سطح خبرگان و گروه های مرجع در این زمینه شکل گیرد. با عنایت به کمبود رسانه و محتوای تخصصی در این زمینه، ”پایگاه خبری مسیر توسعه“( ایدنا) در نظر دارد این نقصان فضای رسانه ای کشور را برطرف نماید.