لازمه توسعه و پیشرفت، عزم و اراده و امید به آینده است

لازمه توسعه و پیشرفت، عزم و اراده و امید به آینده است

معاون‌توسعه امورعلمی وفرهنگی‌سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در راستای تعامل سازنده دانشگاه‌کردستان با دانشگاه‌پلی‌تکنیک سلیمانیه اقلیم کردستان، دومین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای در سلیمانیه برگزار می‌شود.

 

به گزارش ایدنا به نقل از ایلنا، محمد رضا واعظ مهدوی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در کشور ما دانشگاه‌های نسل اول عهده‌دار وظایف تربیتنیروی انسانی بودند و دانشگاه‌های نسل دوم به امر پژوهش پرداختند، اظهار داشت: امروز روز آن است که دانشگاه‌هایی نسل سومرسالت و نقش خودشان را در توسعه منطقه و کشور ایفا کنند؛ ودانشگاه کردستان در این زمینه نقش خودرا با برگزاری سمینار حاشیه نشینی در سال گذشته و همایش حاضر به خوبی ایفا کرده است.

 

وی گفت: با تعامل سازنده ای که دانشگاه کردستان با دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه اقلیم کردستان جهت برگزاری این همایش علمی برقرار کرده است، بدون شک این تعاملات استمرار و ارتقاء پیدا می‌کند و انشالله در سال آینده دومین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزیی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای در سلیمانیه برگزار می‌شود.

 

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: لازمه توسعه و پیشرفت، عزم و اراده جدی و برخورداری از روحیه نشاط و شادابی و امید به آینده است، چراکه اگر برای پیشرفت ناامید و افسرده خاطر بوده و نسبت به موفقیت‌ها تردید داشته باشیمبرنامه‌ریزی و اقدام و تلاش ها برای توسعه بی‌معناست.

 

واعظ مهدوی افزود: مفهوم سیاست و سیاست‌گذاری فقط زمانی معنادار است که همه ما و همه جامعه باور کنیم که می‌توانیم تغییر راایجاد کنیم و بهبود شرایط امکان پذیر است و متعاقبا برای تحقق این پیشرفت باید تلاش کنیم. مثبت اندیشی لازمه اندیشه توسعهه گرا است و در این راستا دائما باید موفقیت ها رایادآوری کنیم و از هرگونه غلبه یاس و نا امیدی بپرهیزیم.

 

واعظ مهدوی بر ظرفیت مسئولیت پذیری دولت ها در توسعه متوازن تأکید کرد بازار به هیچ عنوان مکانیسم مناسبی برای تخصیص منابع تلقی نمی شود.تخصیص منابع متکی بر بازار، نتیجه اش گسترش نابرابری های اجتماعی است و منجر به بروز شرایط عدم تعادلیی می شود که شاهد آن هستیم.

 

محمدرضا واعظ مهدوی ضمن اشاره به ضرورت پی ریزی بنیان های توسعه و ضرورت دارا بودن تفکر استراتژیک برای توسعه، اظهار کرد: در کشور ما آیت الله هاشمی رفسنجانی نمونه مظهر تفکر استراتژیک بود و ضمن تقدم منافع جمعی بر منافع فردی، مصالح آینده راا بر مصالح امروز ترجیح می داد و دید بلند مدت به توسعه داشت.

 

وی در توصیف نگاه مردم به آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز اظهار داشت: مردم ما نشان داده اند که فریب اندیشه های کوتاه و سخیف  را نمی خورند و قدر بزرگان و شخصیت های دوراندیش خود را می‌دانند.

 

وی اظهار کرد: همه دولت ها و مجالس و سیاستگزاران ، از عدم توازن ها و نابرابری ها نگران وخواستار برقراری عدالت اجتماعی بوده اند؛ لکن شاهد استمرار عدم توازن و توسعه نامتقارن کشور هستیم. پوشش بیمه های مبتنی بر مشاغل رسمی در سیستان و بلوچستان تنها ۲۷% و کمتر از نصف میانگین کشوری (به میزان ۵۸%) است. تعداد کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفرکارکن و بیشتر در استان کردستانتنها ۱۲۴ عدد است در حالی که برخی استان ها ۱۵۰۰ و در تهران ۲۲۰۰۰ کارگاه صنعتی وجود دارد. سوال اینجاست کهه علیرغم تمایل و عزم سیاستگزارن و برنامه ریزی های جمهوری اسلامی در عدالت و توازن منطقه ای چرا بخش خصوصی استان هاییی چون کردستان وسیستان و بلوچستان و ایلام و خراسان شمالی را برای سرمایه گذاری انتخاب نمی کند؟ وی تأکید کرد باید با شناساییی دقیق عوامل استمرار مشکلنابرابری و توسعه نامتوازن، گام مهمی در مسیر حرکت درست و دوری جستن از انحطاط و حرکت کشور بهه سمت تعالی برداریم.

 

دکتر واعظ مهدوی علت استمرار مشکل عدم توازن و نابرابری های منطقه ای در کشور را گرفتاری در یک«پارادوکس درسیاستگذاری»دانست ،پارادوکسی که درعرصه های تصمیم گیری نظامات برنامه ریزی ماراتحت الشعاع قرارداده است. وباعثث  شده است تا برنامه هاو مصوبات ما به توسعه متوازن ختم نشود.

 

وی استمراراندیشه بازارمحوری درتخصیص منابع وعدم تعهد به توسعه متوازن ومتعادل کشوررا ازعلل اصلی عدم توازن های منطقه ا ی واجتماعی درکشوردانست و تأکید کرد تخصیص منابع با مکانیسم بازار باعث می شود تا سرمایه ها به سمت مناطق برخوردار جذبب شوند و مناطق محروم ونابرخوردار توان رقابت آزاد در جلب سرمایه گذاری های بخش خصوصی را نداشته باشند.

 

وی علت این عدم رقابت پذیری مناطق نابرخوردار را افزایش هزینه های مبادله و قیمت تمام شده در این مناطق دانست و تأکید کرد بدون مداخله هدفمند دولت این تفاوت هزینه های مبادله و قیمت تمام شده منجر به عدم مزیت مناطق محروم و استمرار محرومیتت  و ادامه عدم برخورداری های این مناطق می شود.

 

معاون توسعه امور علمی وفرهنگی سازمان برنامه و بودجه در همین راستا براهمیت اصلاح این نگرش در اندیشه برنامه ریزی و سیاستگزاری جمهوری اسلامی و نیز درساختارهای تخصیص منابع کشورتأکیدکرد.

 

معاون توسعه امورعلمی وفرهنگی سازمان برنامه وبودجه کشورخاطرنشان کرد: به دلیل وجود این پارادوکس بین اندیشه توازن خواه و عدالت جو با اندیشه بازارمحورانه تخصیص منابع، و غلبه اندیشه بازارمحورانه،دستاوردهای توسعه درکشورمابطورمساوی توزیع نشده است وعدم توازن ونابرابری رابدنبال داشته است.

 

واعظ مهدوی در بررسی و ارائه تحلیلی از سیاست های بودجه ای دولت حاضر؛ اشاره کرد: بودجه عمومی کشور از ۲۱۰ هزار میلیارد توماندر سال ۹۲ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درلایحه بودجه سال ۹۵ رسیده و این بدان معناست که ۵۲ درصد رشد داشته است.

 

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سنندج افزود: اعتبارات آموزشی کشور در سال ۹۲ از ۲۱ هزار میلیاردتومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده و در واقع ۱۱۶ درصد یعنی بیش از دو برابر رشد عمومی بودجه کشور رشدد داشته است و این بیانگر توجه دولت به حوزه آموزش و پژوهشدر تخصیص منابع عمومی بوده است.

 

واعظ مهدوی ضمن اشاره به رشد بودجه رفاه اجتماعی کشور از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۷۲ هزار میلیارد تومان ، یعنی بیش از ۹۳ درصد رشد ؛ توجه به رفاه اجتماعی رانیز از اولویت های دولت یازدهم برشمرد. وی همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به مجموعهه تهدیدهای منطقه بودجه دفاعی و امنیتی کشور از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و مجموع این افزایشش ها بیانگر استراتژی کشور در تعیین اولویت ها می باشد.

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: درآمدهای کشور در بودجه ۹۶ حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و هزینه ها ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است و این تفاوت درآمدها و هزینه ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است و این عدم تعادلل از عوامل بی ثباتی کشور در برنامه ریزی های اجرایی است.

وی افزود: نظر به اینکه بخش هزینه ای بودجه حقوق و دستمزد، بازنشستگی، بهداشت و درمان، بنیاد شهید و… است بنابراین کاهشقابل توجهی در هزینه ها عملاً مقدور نیست و باید منابع درآمدی بودجه را اصلاح کنیم.

واعظ مهدوی گفت: برای تثبیت منابع درآمدی بودجه چاره ای جز اصلاح درآمدهای مالیاتی نداریم در حالی که ۴۰ درصد از اقتصاد ایرانمعاف از پرداخت مالیات است و از ۶۰ درصد باقیمانده نیز ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم و در نهایت فقط ۳۵ درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت می کنند.

وی با اشاره به اینکه امید به زندگی، آموزش، بهداشت و درآمد بخش های اصلی شاخص توسعه انسانی به شمار می آیند، گفت:ازآغاز پیروزی انقلاب اسلامی به بعد شاخص توسعه انسانی در کشور ارتقا چشمگیر یافته است و این رشد بیش از دوبرابر رشد درر  گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بالا که ایران در آن قرار دارد و نیز دوبرابر میانگین رشد جهانی این شاخص بوده است.

 

وی تاکید کرد: امروزه در مناظره های انتخاباتی عده ای که خود در سال‌های گذشته مسئولیت داشته اند از وضعیت کشور گله‌مند و به آن معترضند و سیاه نمایی می‌کنند؛ این سیاه نمایی‌ها قطعا به زیان توسعه و پیشرفت کشور است ؛ گویی مردم مسئول همه مشکلاتت  بوده و این شرایط را درست کرده و نتوانسته‌اند رضایت این مسئولان را کسب کنند؟!

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *